Yes
46% (6 votes)
No
54% (7 votes)
Total votes: 13