Yes
24% (7 votes)
No
76% (22 votes)
Total votes: 29