Yes
38% (6 votes)
No
63% (10 votes)
Total votes: 16