Yes
22% (7 votes)
No
78% (25 votes)
Total votes: 32