Yes
18% (6 votes)
No
82% (27 votes)
Total votes: 33