Yes
86% (25 votes)
No
14% (4 votes)
Total votes: 29