Yes
86% (24 votes)
No
14% (4 votes)
Total votes: 28