Yes
63% (12 votes)
No
37% (7 votes)
Total votes: 19