Yes
85% (11 votes)
No
15% (2 votes)
Total votes: 13