Yes
65% (13 votes)
No
35% (7 votes)
Total votes: 20